Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Горско стопанство

В най-долните части на ДГС „Черни Вит” се характеризират с твърде студена зима, късно настъпваща пролет , сравнително хладно лято и рано настъпваща есен. Температурите достигат до минус 16? С на отделни места. Късните пролетни и ранните есенни мразове не се застъпват с вегетационния период,който е около шест месеца.
В средните части на ДГС „Черни Вит” зимата е студена и продължителна за сметка на пролетта, която настъпва късно. Лятото е хладно, а есента е най-благоприятния сезон. Трайното задържане на температурите над 10? С продължава до края на месец септември. Средната продължителност на вегетационния период е до пет месеца.

ДГС „Черни Вит” се отличава с голямо почвено разнообразие, дължащо се както на големия диапазон на надморски височини, така и на различните видове скали, върху които са се формирали почвите. Почвите са представени от следните типове и подтипове: сива горска ,тъмносива, светлосива, кафява тъмна, кафява преходна, кафява светла и хумусно-карбонатна.

Общата площ на горите и голите горски площи в района на ДГС „Черни Вит” е 10557,5 ха (100%).
Залесената площ е 9282,0 ха (87,9 %), незалесената подлежаща на залесяване е 103,1 ха (1,0%) и 1172,4ха (11,1 %) е недървопроизводителната горска площ.
От залесената площ естествените насаждения заемат 7200,4 ха, а културите – 2081,8 ха.

От незалесената горска площ подлежаща на залесяване – 47,4 ха (0,4 %) са голини и 47,2 ха (0,4%)са сечища и 8,5 ха/0,2%/ са пожарища.
От недървопроизводителната горска площ най-много са: нелесопригодните площи – 722,8 ха (6,9 %), поляни 278,1 ха (2,6 %), нелесопригодни голини – 76,9 ха /0,7 /и други.

На територията на ДГС „Черни Вит” се срещат следните лечебни растения:

-Волски език- Phyllytis skolopendrium –
– Глухарче обикновено-Taraksakumofficinale
– Мечо грозде – Arctostaphylas uva-ursi (L) Spreng (1000-1950 м.н.в.)
– Жълт равнец – Achillea clypeolata Sibth. Et Sm (700-120 м.н.в.)
– Мъждрян – Fraxinus ornusL. (1000-1500 м.н.в.)
– Синя тинтява – Gentiana cruciata L. (1000-1950 м.н.в.)
– Сибирска хвойна – Juniperus sibirica Burgsd (1500-1950 м.н.в.)
– Широколистен живовляк – Piantago major L. (до 1500 м.н.в.)

Гълъбови очични – Hepatika nobilis

– Дебрянка европейска – Sanukula europea

-Жълтурче – Ranunculus fikaria

– Иглика лечебна – Primula veris

– Калина – Viburnum opulus

Застрашени от изчезване видове, включени в „Червената книга” на България:
– Жълта тинтява– Gentiana lutea L. (среща се от 1200-1950 м.н.в.)
– Петниста тинтява– Gentiana punctata (750-1950 м.н.в.)

Редки видове, включени в „Червената книга” на България:
– Шапиче– Alchemilla vulgaris (1200-1950 м.н.в.)
– Балканска пищялка– Angelika pancici Vangas (750-1950 м.н.в.)
– Мечо грозде– Arctostaphylas uva-ursi (L) Spreng

На територията на ДГС „Черни Вит” защитени територии са следните:

1.Природна забележителност „Пещера Лястовица”

2. Природна забележителност „Пещера Моровица”

3.Историческо място „Десеткар

 

 

Pages: 1 2 3