Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Горско стопанство

Хидроложката мрежа в района на стопанството е гъста, с големи наклони на надлъжните профили и непроменлив воден режим. Главното водно течение, което пресича по-голямата част от територията му е река Черни Вит, която води началото си от резервата „Боатин”.От водослива на реките Бели Вит и Черни Вит се образува началото на река Вит, която е гранична с  Тетевен. В река Вит се вливат Банков дол и Байовица, които са с постоянен водотек.

Река Боатин води началото си от връх Баба, поема водите на Средна река, Момина река,Брусов дол, Климашки дол и дава началото на река Черни Вит.

Река Дълга извира под връх Разбоя, като поема водите на Сърнишки дол, Напойте, Зеленишки дол и реките Михалска, Косица и Зеленика и се влива в река Черни Вит.

Река Михалска води началото си от района между върховете Пъпа и Косица, протича на север и се влива в река Дълга.

Река Косица извира под връх Косица и се спуска на север, като поема водите на Паскалска река,
Изтрошената река, Дядо Вутев дол и други по-малки водни течения и също се влива в река Черни Вит.

Река Гражденица извира под Горна момина поляна, протича в северна посока и се влива в река Черни Вит при село Дивчовото.

Река Мало Брязово протича в югозападна посока и е десен приток на река Черни Вит, в която се влива при село Дивчовото.

Река Бръшляница, също десен приток на река Черни Вит.Започва от местността Ралкова могила, протича в посока изток-запад и се влива при село Черни Вит.

Елов дол – извира също от Ралкова могила, протича на запад и се влива в река Черни Вит.

Свинска река – гранична с „Етрополе”, ляв приток на река Черни Вит, в която се влива при местността Десеткар.

Река Оселна поема водите на Тулишев дол, Широки дол, Азанишки дол и река Слатина.

Всички водни течения се отличават с постоянен воден режим, което се дължи на обилните валежи, значителната снежна покривка през зимата и достатъчната облесеност на бреговете им

Според климатичната класификация на Събев – Станев, районът на „Черни Вит” попада в Европейско-континенталната климатична област, Умерено-континенталната климатична подобласт. Обхваща два климатични района, а именно:

– Предбалкански (Припланински) климатичен район – обхваща западната и централната част

– Планински климатичен район – обхваща среднопланинската част.

Според горскорастителното райониране ДГС „Черни Вит” попада в Мизииска област- подобласт Северна България.Във вертикално отношение се намира в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори(М-І) (от 0 до 600 м.н.в)с подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори/400-600м.н.в./. Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (М-ІІ) (от 600 до 1800 м.н.в), които се разделят на подпояси със специфични растежни условия.

Pages: 1 2 3